SS-EN-1993-4-2-AM1 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

SS-EN-1993-4-2-AM1 - 2007 EDITION AMENDMENT 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


(1) Del 4-2 av Eurokod 3 ger principer och råd för dimensionering av vertikala cylindriska och rektangu-lära stålcisterner ovan mark avsedda för lagring av vätskor med följande egenskaper: a) Karakteristiskt inre tryck ovanför vätskeytan mellan -100mbar och 500mbarb) Dimensionerande ståltemperatur mellan -50°C och +300°C. För cisterner i austenitiskt rostfritt stål får den dimensionerande temperaturen vara mellan -165°C och +300°C. För cisterner ut-satta för utmattning bör temperaturen begränsas till T < 150°C; c) Maximal dimensionerande vätskenivå inte högre än cisternens överkant. (2) Denna del 4-2 behandlar endast krav för stålcisterners bärförmåga och stabilitet. För andra dimens-ionerings- och utformningskrav hänvisas till EN 14015 för cisterner med samma temperatur som omgiv-ningen och till EN 14620 för kryogeniska cisterner. För tillverkning och utförande hänvisas till EN 1090. Dessa andra krav inkluderar grundläggning och sättningar, tillverkning, uppförande och provning, funkt-ionella krav, samt utformning av detaljer som manhål, flänsar, och påfyllningsanordningar. (3) Regler angående de specifika kraven vid seismisk belastning ges i EN 1998-4 (Eurokod 8 del 4: ”Di-mensionering av bärverk med avseende på jordbävning – del 4: Silor, behållare och rörledningar”) som kompletterar reglerna i Eurokod 3 för detta specifika fall. (4) Upplagskonstruktioner för cisterner dimensioneras enligt EN 1993-1-1.(5) Takkonstruktioner i aluminium till stålcisterner dimensioneras enligt EN 1999-1-5. (6) Grundkonstruktioner i armerad betong för stålcisterner dimensioneras enligt EN 1992 och EN 1997. (7) Numeriska värden för laster och lasteffekter vid dimensionering av stålcisterner ges i EN 1991-4 ”Laster på bärverk, del 4: Silor och behållare”. Kompletterande regler om laster på cisterner ges i Bilaga A av denna del 4-2 av Eurokod 3.

To find similar documents by classification:

23.020.01 (Fluid storage devices in general)

23.020.10 (Stationary containers and tanks)

91.010.30 (Technical aspects Including tolerances, modular coordination, etc. Construction drawings, see 01.100.30)

91.080.13 (Steel structures)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$86.25        


Want this as a site license?Designation Name

SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Revision Level

2007 EDITION AMENDMENT 1

Status

Current

Publication Date

June 30, 2017

Language(s)

English

Page Count

24

International Equivalent

EN 1993-4-2:2007/A1:2017(IDT)