SS-EN-288-3 Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 3: Welding proceduretests for the arc welding of steels

SS-EN-288-3 - EDITION 2 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard föreskriver hur ett svetsdatablad godkänns genom kontroll. Den anger villkoren för provning för godkännande av svetsprocedur och gränserna för giltigheten av en godkänd svetsprocedur för alla praktiska svet-sarbeten inom ramen för de parametrar som anges i avsnitt 8. Provning skall utföras enligt denna standard om strängare provning inte föreskrivs av relevant tillämpningsstandard eller kontrakt, vilka i så fall skall gälla. Denna standard avser bågsvetsning av stål. Principerna i denna standard kan tillämpas även på andra smältsvetsmetoder enligt överenskommelse mellan de kontraktsslutande parterna. ANM: Speciella förhållanden rörande service, material eller tillverkning kan erfordra en mera omfattande provning än denna standard föreskriver för att få mer information och för att undvika att upprepa procedurprovningen senare bara för att få ytterligare provdata. Sådan provning kan innefatta: – dragprovning i svetsens längdriktning – bockprovning på svetsgods – slagprovning enligt Charpy med V-anvisning – sträckgräns eller 0,2 %-gränsen – brottförlängning – kemisk analys – mikroundersökning – bestämning av ferrithalt i austenitiska stål.Bågsvetsning omfattar följande metoder enligt EN 24063: 111 – metallbågsvetsning med belagd elektrod; 114 – metallbågsvetsning med rörelektrod utan gasskydd; 121 – pulverbågsvetsning med trådelektrod; 122 – pulverbågsvetsning med bandelektrod; 131 – metallbågsvetsning med inertgas, MIG-svetsning; 135 – metallbågsvetsning med aktiv gas, MAG-svetsning; 136 – MAG-svetsning med rörelektrod; 137 – MIG-svetsning med rörelektrod; 141 – wolframsvetsning med inertgas, TIG-svetsning; 15 – Plasmasvetsning

To find similar documents by classification:

25.160.10 (Welding processes Including thermal cutting and cladding)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDERDesignation Name

SS-EN 288-3

Revision Level

EDITION 2

Status

Superseded

Publication Date

Dec. 5, 1997

Language(s)

English, Swedish

Page Count

73

International Equivalent

EN 288-3:1992+A1:1997(IDT)