SS-EN-ISO-14012 Guidelines for environmental auditing - Qualification criteria for environmental auditors (ISO 14 012:1996)

SS-EN-ISO-14012 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard ger riktlinjer för kvalifika-tionskriterier för miljörevisorer och miljörevi-sionsledare och är tillämplig för både interna och externa revisorer. Kriterier för val och samman-sättning av revisionsgrupper behandlas inte. Hänvisning görs till ISO 14011 för ytterligare information inom dessa områden. Anm. – Denna standard har utvecklats parallellt med utvecklingen av standarder för allmänna principer för miljörevision (ISO 14010) samt för riktlinjer för revision av miljöledningssystem (ISO 14011) i synnerhet. Den kan kräva omarbetning, om och när ISO utvecklar detal-jerade riktlinjer för andra typer av miljörevisioner.

To find similar documents by classification:

03.100.20 (Trade. Commercial function. Marketing E-commerce, see 35.240.60)

ORDERDesignation Name

SS-EN ISO 14012

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

Nov. 8, 1996

Language(s)

English, Swedish

Page Count

16

International Equivalent

EN ISO 14012:1996 IDT* ISO 14012:1996 IDT