SS-EN-ISO-14015 Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO) (ISO 14015:2001)

SS-EN-ISO-14015 - 2010 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard tillhandahåller vägledning för hur en EASO kan genomföras genom ett systematiskt förfarande med att identifiera miljöaspekter och miljöfrågor och i tillämpliga fall med att bestämma deras affärskonsekvenser. Denna internationella standard behandlar roller och ansvar för parterna i bedömningen (uppdragsgivaren, bedömaren och företrädaren för bedömningsobjektet) och stegen i bedömningsförfarandet (planering, insamling och säkerställande av information, utvärdering och rapportering). Förfarandet med att genomföra en EASO visas i figur 1. Denna internationella standard ger inte vägledning för att genomföra andra former av miljöbedömningar, som t ex: a) inledande miljööversikt; b) miljörevision (inkl revision av miljöledningssystem och lagefterlevnad); c) miljökonsekvensbedömningar; eller d) utvärderingar av miljöprestanda. Undersökningar som kräver provtagning och efterbehandling av anläggningar, liksom beslutet att fortsätta med dessa, omfattas inte av denna internationella standard. Denna internationella standard är inte avsedd att användas som en specifikationsstandard för certifieringseller registreringsändamål eller för att införa krav på miljöledningssystem. Användning av denna internationella standard medför inte att andra standarder och lagstiftning gäller för uppdragsgivaren eller bedömningsobjektet.

To find similar documents by classification:

13.020.10 (Environmental management Including Environmental Management Systems (EMS), certification and audit)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$191.87        
Designation Name

SS-EN ISO 14015:2010

Revision Level

2010 EDITION

Status

Current

Publication Date

May 24, 2010

Language(s)

English, Swedish

Page Count

56

International Equivalent

EN ISO 14015:2010(IDT); ISO 14015:2001(IDT)