SS-EN-ISO-16017-2 Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography - Part 2: Diffusive sampling (ISO 16017-2:2003)

SS-EN-ISO-16017-2 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna del av ISO 16017 innehåller allmänna råd för provtagning och analys av flyktiga organiska ämnen (VOC) i luft. Den är tillämpbar för inomhus- och utomhusluft samt för arbetsplatsluft. Denna del av 16017 är tillämpbar för de flesta VOC, bl a alifatiska och aromatiska kolväten, halogenerade kolväten, estrar, glykoletrar, ketoner och alkoholer. Olika adsorbenter, där varje adsorbent har sina specifika egenskaper rekommenderas för dessa VOC. Mycket polära ämnen kräver i regel derivatisering före analys; ämnen med låg kokpunkt (VVOC) upptas endast partiellt av adsorbenten och kan därför endast bestämmas kvalitativt. Halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) kan tas upp av adsorbenten på så sätt att de endast delvis kan frigöras vid den termiska desorptionen. Denna del av ISO 16017 är tillämpbar för bestämning av koncentrationen av luftburen ånga för ett enskilt ämne i intervallet 0,002 mg/m3 till 100 mg/m3 vid en provtagningstid på 8 timmar motsvarande 0,3 µg/m3 till 300 µg/m3 vid en provtagningstid på fyra veckor. Den övre gränsen bestäms av adsorbentens upptagningskapacitet, det linjära koncentrationsområdet hos den gaskromatografiska kolonnen eller av tillgängligt splitförhållande hos det analytiska instrumentet. Den undre gränsen bestäms av brusnivån hos den gaskromatografiska detektorn, bakgrundsnivån i de konditionerade adsorptionsrören och uppkomsten av sönderdelningsprodukter vid den termiska desorptionen. Halten av sönderdelningsprodukter från adsorbenterna Tenax GR, Carbopac/Carbotrap, Spherocarb och rent kol ligger i nivån under nanogram. Motsvarande för Tenax TA är något nanogram samt för polymera adsorbenter av typ Chromosorb och Porapak i nivån 5 ng till 50 ng.

To find similar documents by classification:

13.040.01 (Air quality in general)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$208.68        
Designation Name

SS-EN ISO 16017-2

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Sept. 12, 2003

Language(s)

English, Swedish

Page Count

79

International Equivalent

EN ISO 16017-2:2003 IDT* ISO 16017-2:2003 IDT