SS-EN-ISO-22301 Societal security - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2012)

SS-EN-ISO-22301 - 2014 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard för ledning av kontinuitet anger krav för att planera, upprätta, införa, tillämpa, övervaka, underhålla och ständigt förbättra ett dokumenterat ledningssystem för att skydda mot, minska sannolikheten och förbereda för, agera på och återställa efter avbrott, när de inträffar. Kraven i denna standard är allmänna och avsedda att vara tillämpbara för varje organisation eller delar av en sådan, oavsett typ, storlek och inriktning. I vilken utsträckning dessa krav är tillämpbara är beroende av organisationens komplexitet och verksamhetsomgivning. Avsikten med denna standard är inte att tvinga fram en likformig uppbyggnad hos ledningssystem för konti-nuitet, utan att hjälpa en organisation att utforma ett ledningssystem som passar för dess behov och som uppfyller dess intressenters krav. Behoven baseras på krav i författningar, organisatoriska krav och bransch-krav, på varor och tjänster, på tillämpade processer, på organisationens storlek och uppbyggnad och på intressenternas krav. Denna standard är tillämpbar för alla organisationer oavsett storlek och inriktning som vill a) upprätta, införa, underhålla och förbättra ett ledningssystem för kontinuitet, b) säkerställa att en fastställd kontinuitetspolicy följs, c) visa inför andra att organisationen arbetar efter standarden, d) söka certifiering av sitt ledningssystem från ett ackrediterat certifieringsorgan, eller e) göra en egenbedömning och egen förklaring av överensstämmelse med denna standard. Denna standard kan användas för att bedöma en organisations förmåga att uppfylla dess egna behov och förpliktelser i fråga om kontinuitetshantering.

To find similar documents by classification:

03.100.01 (Company organization and management in general Including legal aspects and risk management)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$191.87        
Designation Name

SS-EN ISO 22301:2014

Revision Level

2014 EDITION

Status

Current

Publication Date

July 27, 2014

Language(s)

English, Swedish

Page Count

76

International Equivalent

EN ISO 22301:2014(IDT); ISO 22301:2012(IDT)