SS-EN-ISO-8062-3 Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings (ISO 8062-3:2007)

SS-EN-ISO-8062-3 - 2007 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


SS-EN ISO 8062-3:2007 beskriver både generella dimensions- och form- och lägetoleranser för gjutna detaljer av metall oberoende av material och gjutmetod. Den innehåller också klasser för bearbetningstillägg. En nyhet är att standarden nu också ger möjlighet att specificera generella form- och lägetoleranser för vissa form- riktnings- och lägestoleranser (planhet, rakhet, rundhet, parallellitet, vinkelräthet, koaxialitet och symmetri). De tidigare CT-graderna har nu förfinats så att det finns två olika system; DCTG och GCTG. Nytt är att generella form- och lägetoleranser anges genom att man anger en GCTG-grad i en textnot på ritningen och standarden innehåller nu tabeller med toleransvärden även för form- och lägetoleranser. DCTG = Dimensional Casting Tolerance Grade.GCTG = Geometrical Casting Tolerance Grade För riktningstoleranser (parallellitet och vinkelräthet) är det en regel att ett referenssystem ska anges på ritningen. För lägestoleranser (koaxialitet och symmetri) anges regler för vad som ska utgöra referens och exempel på detta visas i bilaga D. I bilaga E visas exempel på uttydning av generella form- och lägestoleranser för de toleranstyper som standarden omfattar.

To find similar documents by classification:

17.040.10 (Limits and fits)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$156.70        
Designation Name

SS-EN ISO 8062-3:2007

Revision Level

2007 EDITION

Status

Current

Publication Date

June 18, 2007

Language(s)

English

Page Count

40

International Equivalent

EN ISO 8062-3:2007(IDT); ISO 8062-3:2007(IDT)