SS-EN-ISO-9001 Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

SS-EN-ISO-9001 - 2015 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard anger krav på kvalitetsledningssystem i de fall en organisation: a) behöver visa att den ständigt kan tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och till-lämpliga författningskrav, och b) avser att öka kundtillfredsställelsen genom att ledningssystemet tillämpas på ett verkningsfullt sätt. Detta innefattar att organisationen tillämpar processer för att förbättra ledningssystemet, och att den säkerstäl-ler att kundkrav och tillämpliga författningskrav uppfylls. Alla krav i denna standard är generella och avsedda att kunna tillämpas av varje organisation, oberoende av bransch, storlek och produkt eller tjänst som erbjuds. ANM. 1 I denna standard används termerna ”produkt” och ”tjänst” endast för produkter och tjänster avsedda för eller begärda av en kund. ANM. 2 ”Författningskrav” omfattar krav i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter.

To find similar documents by classification:

03.100.70 (Management systems Standards included in this sub-group shall also be included in other groups and/or sub-groups according to their subject Including environmental management systems (EMS), road traffic management systems, energy management systems, health care management systems, etc.)

03.120.10 (Quality management and quality assurance)


Directve 2008/68/EC of the European Parliament and of the council of 24 September 2008 on the inland transport of the dangerous goods. REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$193.70        


Want this as a site license?Designation Name

SS-EN ISO 9001:2015

Revision Level

2015 EDITION

Status

Current

Publication Date

Oct. 14, 2015

Language(s)

English, Swedish

Page Count

88

International Equivalent

EN ISO 9001:2015(IDT); ISO 9001(IDT)