SS-ISO-26000 Guidance on social responsibility (ISO 26000:2010, IDT)

SS-ISO-26000 - 2010 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard ger vägledning för alla typer av organisationer, oavsett storlek eller det geografiska läget, när det gäller följande: a) begrepp, termer och definitioner för socialt ansvarstagande, b) bakgrunden till, trender kring och kännetecken på socialt ansvarstagande, c) principer och arbetssätt för socialt ansvarstagande, d) huvudområden och delområden rörande socialt ansvarstagande, e) att integrera, implementera och främja socialt ansvarsfullt uppförande i hela organisationen och att låta det genomsyra riktlinjer och arbetssätt inom inflytandesfären, f) att identifiera och involvera intressenter, g) kommunikation om åtaganden, uppnådda resultat och annan information som hör till socialt ansvarstagande. Denna internationella standard är avsedd att hjälpa organisationer att bidra till hållbar utveckling. Den är avsedd att uppmuntra en organisation att göra mer än vad lagen kräver, samtidigt som den slår fast att efterlevnad av lagen är en grundläggande skyldighet för varje organisation och ett viktigt led i att ta ett socialt ansvar. Den är avsedd att främja en bredare förståelse inom området socialt ansvarstagande samt att komplettera andra instrument och initiativ för socialt ansvarstagande, inte ersätta dem. Vid tillämpning av denna internationella standard rekommenderas att organisationen ifråga beaktar samhälleliga, miljömässiga, rättsliga, kulturella, politiska och organisatoriska olikheter samt ekonomiska förhållanden, samtidigt som tillämpningen överensstämmer med internationella uppförandenormer. Denna internationella standard är inte en ledningssystemstandard. Den är inte avsedd eller lämplig för certifiering, för lagstiftning eller som underlag för avtal. Erbjudanden om certifiering, eller påstående om att vara certifierad enligt SS-ISO 26000, är en feltolkning av intentionen och syftet med den internationella standarden.

To find similar documents by classification:

03.100.01 (Company organization and management in general Including legal aspects and risk management)

03.100.02 (Governance and ethics Including anti-bribery, anti-procurement fraud, corporate social responsibility )

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$224.25        


Want this as a site license?Designation Name

SS-ISO 26000:2010

Revision Level

2010 EDITION

Status

Current

Publication Date

Oct. 25, 2010

Language(s)

English, Swedish

Page Count

240

International Equivalent

ISO 26000:2010(IDT)