SS-ISO-39001 Road traffic safety (RTS) management systems - Requirements with guidance for use (ISO 39001:2012, IDT)

SS-ISO-39001 - 2012 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard anger krav på ett ledningssystem för vägtrafiksäkerhet som gör det möjligt för en organisation som samverkar med vägtransportsystemet att minska antalet dödsfall och allvarliga personskador kopplat till de trafikolyckor som den kan påverka. Kraven i denna standard innefattar att en lämplig trafiksäkerhetspolicy ska utvecklas och införas samt att mål och åtgärdsplaner för trafiksäkerhet ska upprättas med hänsyn tagen till legala och andra krav som organisationen är bunden av. Detta gäller också för information om de mått och de kriterier för trafiksäkerhet som organisationen kan styra eller påverka.Denna standard är tillämpbar på varje organisation, oavsett typ, storlek och den produkt eller tjänst som den tillhandahåller, som önskara) förbättra trafiksäkerhetsprestanda,b) upprätta, införa, underhålla och förbättra ett ledningssystem för trafiksäkerhet, c) säkerställa att organisationen följer sin egen trafiksäkerhetspolicy,d) visa att organisationen uppfyller kraven i denna standard.Avsikten med denna standard är att behandla ledning av trafiksäkerhet, inte att specificera krav på teknik eller kvalitet hos produkter eller tjänster inom transportsektorn (t.ex. vägar, trafiksignaler/ljus, bilar, spårvagnar, tjänster som rör gods- eller passagerartransport, bärgnings- och räddningstjänster).Avsikten med denna standard är inte att tvinga fram en likformig uppbyggnad av ledningssystem för trafiksäkerhet eller likformighet hos dokumentation.Trafiksäkerhet är ett delat ansvar. Denna standard avser inte att undanta trafikanter från deras skyldighet att följa lagen och uppträda ansvarsfullt. Den kan ge stöd till en organisation i dess strävan att stimulera trafikanter att följa lagen. Alla krav i denna standard är generella.

To find similar documents by classification:

03.100.70 (Management systems Standards included in this sub-group shall also be included in other groups and/or sub-groups according to their subject Including environmental management systems (EMS), road traffic management systems, energy management systems, health care management systems, etc.)

03.220.20 (Road transport Including road transport services Road traffic control equipment and installations, see 93.080.30)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$219.75        
Designation Name

SS-ISO 39001:2012

Revision Level

2012 EDITION

Status

Current

Publication Date

Dec. 3, 2012

Language(s)

English, Swedish

Page Count

92

International Equivalent

ISO 39001:2012(IDT)