SS-ISO-10003 Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute resolution external to organizations (ISO 10003:2018, IDT)

SS-ISO-10003 - 2019 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Detta dokument ger organisationer vägledning för hur de planerar, utformar, utvecklar, tillämpar, uppdaterar och förbättrar en effektiv tvistlösningsprocess för klagomål som inte kan hanteras av organisationen själv. Dokumentet är tillämpligt på – klagomål avseende organisationens produkter och tjänster, processen för klagomålshantering eller tvistlösningsprocessen – lösning av tvister som uppstår till följd av inhemsk eller gränsöverskridande affärsverksamhet, inklusive tvister som uppstår till följd av e-handel. Detta dokument är avsett för alla organisationer, oavsett typ och storlek och oavsett vilka produkter och tjänster de tillhandahåller och innehåller följande: – Vägledning i hur organisationer kan avgöra när och hur de kan delta i tvistlösning. – Vägledning i val av leverantörer och användning av deras tjänster. – Högsta ledningens deltagande i och engagemang för tvistlösning och tilldelning av adekvata resurser inom organisationen. – Grundläggande förutsättningar för rättvis, lämplig, transparent och tillgänglig tvistlösning. – Vägledning i hanteringen av en organisations deltagande i tvistlösning. – Uppföljning, utvärdering och förbättring av tvistlösningsprocessen. Dokumentet är främst inriktat på tvistlösning mellan en organisation och – enskilda personer som köper eller använder produkter och tjänster för eget bruk eller hushållsbruk eller – mindre företag. Detta dokument är inte tillämpligt på andra typer av tvister, t.ex. arbetsrättsliga tvister. Det är inte heller tilllämpligt på klagomål som hanteras inom en organisation. This document gives guidelines for an organization to plan, design, develop, operate, maintain and improve an effective and efficient dispute-resolution process for complaints that have not been resolved by the organization. This document is applicable to: — complaints relating to the organization’s products and services, the complaints-handling process or dispute-resolution process; — resolution of dispute...

To find similar documents by classification:

03.120.10 (Quality management and quality assurance)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$219.75        


Want this as a site license?Designation Name

SS-ISO 10003:2019

Revision Level

2019 EDITION

Status

Current

Publication Date

Feb. 18, 2019

Language(s)

English, Swedish

Page Count

88

International Equivalent

ISO 10003(IDT)