SS-ISO-10012-1 Quality assurance requirements for measuring equipment - Part 1: Metrological confirmation system for measuring equipment

SS-ISO-10012-1 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


1.1 Denna del av SS-ISO 10012 innehåller kvalitetssäkringskrav på en leverantör vilken skall säkerställa att mätningar görs med avsedd noggrannhet. Den innehåller också vägledning för kravens uppfyllande. 1.2 Denna del av SS-ISO 10012 specificerar huvuddragen i det bekräftelsesystem som skall användas för en leverantörs mätutrustning. 1.3 Denna del av SS-ISO 10012 äger tillämpning på mätutrustning som används för att påvisa överensstämmelse med en specifikation, den är inte tillämplig på andra mätdon. Standarden behandlar inte i någon nämndvärd utsträckning andra element som kan påverka mätresultaten såsom mätmetoder, personalens kompetens etc. Sådana frågor berörs närmare i andra dokument, såsom de som nämns i avsnitt 1.4 nedan. 1.4 Denna del av SS-ISO 10012 är tillämplig – för provningslaboratorier, inklusive de som erbjuder kalibreringstjänster. Detta innefattar laboratorier som tillämpar ett kvalitetssystem enligt ISO/IEC Guide 25 1) – för leverantörer av produkter eller tjänster som tillämpar ett kvalitetssystem där mätresultat används för att påvisa överensstämmelse med specificerade krav. Det innefattar system som uppfyller kraven i SS-ISO 9001, SS-ISO 9002 och SS-ISO 9003. Vägledningen i SS-ISO 9004 är också tillämplig. – för andra organ som använder mätningar för att påvisa överensstämmelse med specificerade krav. 1.5 En tredje part, såsom ett ackrediterings- eller certifieringsorgan, kan representera köparen vid övervakning av att leverantören uppfyller kraven i denna standard.

To find similar documents by classification:

03.120.10 (Quality management and quality assurance)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.
Designation Name

SS-ISO 10012-1

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

June 29, 1992

Language(s)

English, Swedish

Page Count

24

International Equivalent

ISO 10012-1 IDT